Dagelijks nieuwe content Elke werkdag en nieuwe artikel
Altijd de beste keuze voor jouw persoonlijke situatie
Compleet onafhankelijk Alles draait om jou
Eenvoudig besparen Met onze diensten

Artikel 1. Definities
1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
Data Fanatics B.V.: de gebruiker van deze privacy statement: Data Fanatics B.V. gevestigd aan de Grote Berg 18A te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68084455;
bezoeker: de bezoeker van de website;
Partij: Leverancier van diensten waar bezoeker aangeeft geïnteresseerd in te zijn en die worden omschreven op betreffende website
Offerteaanvrager: de bezoeker die via de website een offerteaanvraag indient door zijn gegevens en het werk, de dienst en/of de producten die hij uitgevoerd en/of (op)geleverd wenst te hebben in te vullen en deze offerteaanvraag in te sturen;
website: de website waar Consumentenkeuzehulp.nl, waarvan Data Fanatics B.V. de eigenaar is, naar verwijst.

Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1. Voor Data Fanatics B.V. is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de offerteaanvragen van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Data Fanatics B.V. volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).
2.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Data Fanatics B.V.
Grote berg 18a
5611 KK Eindhoven
2.3. Data Fanatics B.V. doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking
3.1. Data Fanatics B.V. verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten, op basis van wettelijke grondslag, een gerechtvaardigd belang en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verschaft. Afhankelijk van de door u afgenomen diensten op een van de websites waar Consumentenkeuzehulp naar verwijst (welke de diensten van partij(en) uitlegt) kunnen wij de persoonsgegevens van de offerte-aanvrager in onze administratie verwerken. Dit gebeurt dus op het moment dat u uw gegevens achterlaat in het formulier op de website(s) waarna Consumentenkeuzehulp verwijst.

Artikel 4. Versturen van digitale nieuwsbrieven
4.1. De persoonsgegevens van de offerte-aanvrager worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt, indien de offerte-aanvrager daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Data Fanatics B.V. Bij het indienen van een offerteaanvraag via de website (s) waar Consumentenkeuzehulp naar verwijst kan de offerte-aanvrager aanvinken of hij nieuwsbrieven van Data Fanatics B.V. wenst te ontvangen.
4.2. De offerte-aanvrager kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie artikel 5.

Artikel 5. Het recht van verzet
5.1. De offerte-aanvrager heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
5.2. Verzet kan door de offerte-aanvrager o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:
elektronisch naar het e-mailadres vermeld in de privacy statement van de desbetreffende website waar Consumentenkeuzehulp naar verwijst.
door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de offerte-aanvrager zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.
5.3. In elke digitale nieuwsbrief welke naar de offerte-aanvrager wordt verstuurd, wordt de offerte-aanvrager gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.
5.4. Indien de offerte-aanvrager verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
6.1. Data Fanatics B.V. zal de persoonsgegevens van de offerte-aanvrager niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.
6.2. Het is Data Fanatics B.V. toegestaan de persoonsgegevens van de offerte-aanvrager aan een derde te verstrekken:
indien de offerte-aanvrager daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven
in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure
ter bescherming van de rechten of het eigendom van Data Fanatics B.V.
ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid
bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten
ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van de website
door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de offerte-aanvrager zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.

Artikel 7. Beveiligingsmaatregelen
7.1. Om inzage van persoonsgegevens van de offerte-aanvrager door onbevoegden te voorkomen, heeft Data Fanatics B.V. verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

Artikel 8. Privacy beleid van derden
8.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Data Fanatics B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.